Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09) ID-nummer: Dir. 2017:18

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

Regeringen beslutade den 31 mars 2016 direktiv till en särskild utredare med uppdrag att överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning (dir. 2016:28). Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 18 april 2017. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 juni 2017.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09)

    Regeringen beslutade den 31 mars 2016 direktiv till en särskild utredare med uppdrag att överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning (dir. 2016:28). Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 18 april 2017. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 juni 2017.

  • Villkorlig frigivning

    En särskild utredare ska, i syfte att stärka möjligheterna att förebygga och förhindra återfall i allvarlig brottslighet, överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition