Åtgärder mot handel med hyreskontrakt ID-nummer: Dir. 2017:9

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska överväga och föreslå åtgärder som motverkar olaglig handel med hyresrätter och bidrar till att fler hyreslägenheter erbjuds bostadssökande på godtagbara villkor.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • överväga förändringar av det straffrättsliga ingripandet mot olaglig handel eller förmedling av hyresrätter, i syfte att åstadkomma en skärpt reaktion på allvarliga fall av sådana brott,
  • analysera under vilka förutsättningar en hyresgäst som har betalat för en hyresrätt bör kunna förlora sitt hyreskontrakt,
  • bedöma om hyrans storlek vid bland annat upplåtelser i andra hand bör tillmätas betydelse i fler sammanhang än i dag, och
  • ta ställning till om reglerna om överlåtelse av en hyreslägenhet, upplåtelse i andra hand eller upplåtelse av en del av en bostad bör ändras på något annat sätt.

Utredaren ska lämna de författningsförslag som övervägandena ger anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 november 2017.

Pressmeddelande: Utredare ska föreslå åtgärder mot handel med hyreskontrakt

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

    En särskild utredare ska överväga och föreslå åtgärder som motverkar olaglig handel med hyresrätter och bidrar till att fler hyreslägenheter erbjuds bostadssökande på godtagbara villkor.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition