Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Kommittédirektiv: Betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten Dir. 2017:59

Publicerad

En särskild utredare ska utreda och analysera om det finns insatser eller åtgärder som på ett mer ändamålsenligt sätt än i dag kan säkerställa att det finns tillräckliga säkerheter för efterbehandling och andra återställningsåtgärder vid gruvverksamhet.

Ladda ner:

I uppdraget ingår inte åtgärder inom skatteområdet.
Syftet är att minimera risken för att staten ska behöva stå för
dessa kostnader. Ambitionen är att Sverige ska stå starkt som
gruvnation och vara ett föregångsland för en miljömässigt
hållbar gruvnäring och avfallshantering. Verksamheten ska inte
överlämna ekonomiska åtaganden till staten för en skadad
miljö.

Utredaren ska bland annat:

  • ge förslag på hur nuvarande system för säkerheter kan förbättras
  • identifiera förutsättningar som kan påverka säkerhetens storlek och form
  • ta fram förslag för att säkerställa att säkerheten är tillräcklig när den behöver tas i anspråk
  • föreslå andra modeller för kostnadstäckning i det fall nuvarande system inte anses ändamålsenligt
  • översiktligt redovisa modeller för kostnadstäckning i andra länder av intresse
  • analysera konsekvenserna av nu gällande och föreslagna bestämmelser om säkerhet i en konkurssituation
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Statens gruvliga risker

    Gruvavfallsfinansieringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition