Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet Dir. 2017:76

Publicerad

En särskild utredare ska undersöka behovet av ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a. undersöka möjligheter och fördelar med att samordna ansvarsförhållandena enligt kärntekniklagen och miljöbalken, analysera för- och nackdelar med att separera ansvaret för kärnsäkerhet och strålskydd från det långsiktiga ansvaret för avveckling och omhändertagande av avfall, analysera vad som bör krävas vid ett eventuellt byte av tillståndshavare och förutsättningar för ägarprövning vid förändringar i ägandet av reaktorbolag, se över definitionen av kärnavfall och radioaktivt avfall och hur en mer ändamålsenlig gränsdragning mellan svenskt och utländskt avfall kan utformas, och föreslå reglering av sistahandsansvaret efter förslutning av ett slutförvar.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)

  Regeringen förlänger utredningstiden för Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05). Uppdraget ska nu redovisas senast den 1 april 2019.

 • Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet

  En särskild utredare ska undersöka behovet av ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i miljöbalken, i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Ändringarna innebär i huvudsak att statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter tydliggörs i lag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.

Proposition (1 st)

 • Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

  I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken, i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Ändringarna innebär i huvudsak att statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter tydliggörs i lag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.