Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser Dir. 2017:79

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. I uppdraget ingår bl.a. att genomföra och redovisa en behovsanalys avseende dessa resurser, samt med utgångspunkt i denna överväga och vid behov föreslå förändringar i den organisations- och myndighetsstruktur som finns för utvärderingsinsatser, dock inte beträffande Regeringskansliet och kommittéväsendet.

Ladda ner:

De förslag som utredaren lämnar ska

 • säkerställa analysernas och utvärderingarnas användbarhet och relevans,
 • säkerställa att organisationen och styrningen av analys och
  utvärderingsresurserna är ändamålsenlig och
  effektiv utifrån regeringens samlade behov, t.ex. vid
  utvärderingar av politiska reformer liksom mål för
  enskilda politikområden, samt
 • medge en flexibilitet som möter regeringens behov av
  analyser och utvärderingar inom samtliga politikområden
  och regeringens ökade krav på analyser med helhetsperspektiv.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Analys- och utvärderingsutredningen

  Regeringen beslutade den 27 juli 2017 kommittédirektiv om en utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser (dir. 2017:79). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 augusti 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 november 2018.

 • Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser

  En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. I uppdraget ingår bl.a. att genomföra och redovisa en behovsanalys avseende dessa resurser, samt med utgångspunkt i denna överväga och vid behov föreslå förändringar i den organisations- och myndighetsstruktur som finns för utvärderingsinsatser, dock inte beträffande Regeringskansliet och kommittéväsendet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition