Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21) Dir. 2017:83

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition