Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12) Dir. 2017:102

Publicerad

Uppdraget utökas och utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Utredaren får nu även i uppdrag att

  • analysera och ta ställning till om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan knytas enbart till den person som åtgärden avser, i stället för till ett telefonnummer, annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning, och
  • föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i den del som omfattas av dessa direktiv redovisas senast den 13 april 2018. Uppdraget i övrigt ska fortfarande redovisas senast den 13 november 2017.

Pressmeddelande: Regeringen utreder om tillstånd till hemlig avlyssning och hemlig övervakning kan knytas till individer

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition