En utvecklad studie- och yrkesvägledning Dir. 2017:116

Ansvarig: Regeringen, Utbildningsdepartementet

Alla elever ska ha möjlighet att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. Social bakgrund och hemförhållanden ska inte styra framtida yrkesbana. Regeringen tillsätter därför en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

  • Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

    I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen (2017:527) om studiestartsstöd och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Ändringarna innebär att kommunerna blir ansvariga för att hålla uppföljningssamtal med de personer som studerar med studiestartsstöd. Syftet är att öka dessa personers möjligheter att fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition