Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24) Dir. 2017:121

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 december 2016 kommittédirektiv om modernisering av regleringen av godstransporter till sjöss (dir. 2016:113). Utredningen skulle redovisa sitt uppdrag senast den 1 februari 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition