Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande Dir. 2017:126

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar.

Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande.
 
Utredaren ska bl.a. 

 • erbjuda en arena för dialog mellan berörda parter,
 • stödja kommuner i planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt komplexa, 
 • underlätta för kommuner i arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling, 
 • verka för metodutveckling för särskilt komplexa planeringsförutsättningar, 
 • bilda och driva ett nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar och städer, 
 • fortsätta arbetet med uppdraget att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande, 
 • fortsätta arbetet med uppdraget om bostadsbyggande på statens fastigheter, 
 • analysera för- och nackdelar med att införa möjlighet till krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder. 

 
Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner ska redovisas i den delredovisning som lämnas senast den 15 december 2018. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Stärkt planering för en hållbar utveckling

  Utredningen Samordning för bostadsbyggande har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

 • Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling

  Regeringen beslutade den 13 december 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar (dir 2017:126). Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande. Detta betänkande behandlar den del av uppdraget som avser att analysera för- och nackdelar med en lagstadgad rätt för kommuner att införa krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder enligt plan- och bygglagen.

Lagrådsremiss

Proposition