Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Inrättande av Etikprövningsmyndigheten Dir. 2017:127

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av
en ny myndighet för etikprövning av forskning som avser människor,
Etikprövningsmyndigheten. Myndigheten ska vara en
enrådighetsmyndighet med en direktör som myndighetschef.

Utredaren ska bland annat
• bemanna den nya myndigheten,
• lämna förslag till instruktion och regleringsbrev, och
• vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska
kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2019.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga
delar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition