Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster Dir. 2017:129

Publicerad

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 kommittédirektiv om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp (dir. 2017:54). Utredningens uppdrag utökas och utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2018.

Ladda ner:

Utredaren får nu dessutom i uppdrag att:

 • utreda vilka möjligheter som finns enligt nuvarande regler att vidta åtgärder för anpassning av dagvattenhanteringen till ett förändrat klimat,
 • föreslå hur va-taxan kan användas för att finansiera sådana anpassningsåtgärder, och
 • redovisa regleringen för kostnadstäckning av anpassningsåtgärder i Danmark.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 maj 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

  Regeringen beslutade den 11 maj 2017 kommittédirektiv om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp (dir. 2017:54). Utredningens uppdrag utökas och utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2018.

 • Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp

  En särskild utredare ska se över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. En utgångspunkt är att det ska vara enkelt för den enskilda fastighetsägaren att göra rätt genom korrekt tillgänglig information om lämplig va-lösning utifrån de lokala förutsättningarna. Utredaren ska bl.a. föreslå hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras avseende kommunens ansvar för vatten och avlopp i ett större sammanhang, förutsatt att ett behov är identifierat, en central tillsynsvägledande myndighet för kommuners skyldighet att tillhandahålla allmänna va-tjänster och tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster, kostnadseffektiva styrmedel som ökar åtgärdstakten för små avlopp och återvinning av näringsämnen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Vägar till hållbara vattentjänster

  I denna lagrådsremiss lämnas lagförslag som syftar till att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar samt att öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan vid den kommunala planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses.

Proposition (1 st)

 • Vägar till hållbara vattentjänster

  I denna proposition lämnas lagförslag som syftar till att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar samt att öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan vid den kommunala planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan föreslås tillämpas första gången för tid efter den 31 december 2023.

Laddar...