Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Översyn av regelverket för nätkoncessioner Dir. 2018:6

Publicerad

En särskild utredare ska se över regelverket om nätkoncessioner. Regelverket är ålderdomligt och riskerar att sätta upp hinder och skapa osäkerhet för energiaktörer, samtidigt som det inte nödvändigtvis säkerställer rätt skydd för samhälleliga intressen.

Ladda ner:

Utredaren ska lämna förslag på författningsändringar som moderniserar, förenklar och förbättrar elnätsregelverket utan att resurseffektivitet, nätstabilitet eller miljöskydd påverkas negativt. Elnätets betydelse som grundläggande infrastruktur ska
beaktas.

Utredaren ska:

 • bedöma behovet av att reglerna om koncessionsplikt för starkströmsledningar ändras,
 • bedöma vilken rättslig status en nätkoncession ska ha,
 • se över den nuvarande prövningsordningen för nätkoncession när det gäller både prövande myndighet och prövningens omfattning,
 • överväga om möjligheten till samredovisning av elnät bör ändras, och
 • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag, samt
 • göra en första analys av nätnivåerna.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av regelverket för nätkoncessioner

  En särskild utredare ska se över regelverket om nätkoncessioner. Regelverket är ålderdomligt och riskerar att sätta upp hinder och skapa osäkerhet för energiaktörer, samtidigt som det inte nödvändigtvis säkerställer rätt skydd för samhälleliga intressen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Moderna tillståndsprocesser för elnät

  Utredningens uppdrag har enligt direktivet (dir. 2018:6) varit att se över regelverket för nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer, samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas. I detta betänkande lämnas utredningens förslag och bedömningar.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Lagrådsremiss Moderna tillståndsprocesser för elnät

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i bl.a. ellagen (1997:857). Ändringarna syftar till att det ska bli enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna.

Proposition (1 st)

 • Moderna tillståndsprocesser för elnät

  I propositionen föreslås ändringar i bl.a. ellagen (1997:857). Ändringarna syftar till att det ska bli enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna.