Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare och effektivare studier ID-nummer: Dir. 2018:42

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas
senast den 30 september 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition