Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen Dir. 2018:50

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ges i uppdrag att undersöka hur en samordnande
funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen
kan bidra till att öka möjligheterna att förhindra
felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och
förbättra servicen till medborgarna. Utredaren ska föreslå hur en
sådan funktion kan utformas och organiseras.

Utredaren ska undersöka hur kontrollen av statliga utbetalningar
kan förstärkas genom en ökad samordning mellan
myndigheter samt hur medborgarnas uppgiftslämnande kan
samordnas och förenklas. I uppdraget ingår vidare att analysera
hur informationsutbytet mellan beslutande myndigheter och den
samordnande funktionen kan gå till samt att ta ställning till vilka
åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att den information
som funktionen hanterar uppfyller kraven på behandling av
personuppgifter, behovet av sekretess och skyddet för den
personliga integriteten. Utredaren ska lämna förslag till nödvändiga
författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utbetalningsmyndigheten

    I denna lagrådsremiss lämnar regeringen förslag till lagstiftning med anledning av inrättandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten. Regeringen avser att myndigheten, som bl.a. ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, ska inleda sin verksamhet 2024.

Proposition (1 st)

  • Utbetalningsmyndigheten

    I denna proposition lämnar regeringen förslag till lagstiftning med anledning av inrättandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten. Myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2024.

Genvägar