Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen (Ju 2016:23) Dir. 2018:52

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 september 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning

    Uppdraget i nu aktuell del av utredningsarbetet har varit att göra de överväganden som krävs och lämna nödvändiga författningsförslag om hur möjligheterna till kroppsvisitation av personer som är kallade till förhör i Polismyndighetens lokaler kan utökas. Uppdraget har också omfattat att kartlägga och analysera domstolsavgöranden som gäller polismäns rätt till ersättning vid allvarlig kränkning och överväga samt att föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa deras rätt till ersättning.

  • Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner

    Utredningens uppdrag har varit att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, det vill säga yrkesutövare som bland annat har till uppgift att hjälpa andra.

Lagrådsremiss

Proposition