Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation Dir. 2018:54

Publicerad

En särskild utredare ska utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren i socialförsäkringssystemen för företagare och för att främja ett tryggare företagande. En trygg företagare vågar pröva nya innovationer och företagsformer. I utredningsarbetet ska jämställdhetsaspekter genomgående belysas och analyseras.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • ta fram ett kunskapsunderlag om de socialförsäkringsrättsliga trygghetssystemens inverkan på kvinnors respektive mäns vilja och förutsättningar att starta och driva företag liksom inverkan på företagens tillväxtvilja,
  • utreda om sjukförsäkringens regelverk behöver anpassasmed hänsyn till företagares förändrade arbetsliv,
  • utreda och ta ställning till om åldersgränsen 55 år för företagare att fritt kunna välja karenstid i sjukförsäkringen ska kvarstå, höjas eller tas bort,
  • utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Utredarens förslag ska så långt som möjligt vara neutrala till val av företagsform och ska även främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Det arbetsrättsliga regelverket och arbetstagarbegreppet ska inte påverkas av utredarens förslag. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation

    En särskild utredare ska utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren i socialförsäkringssystemen för företagare och för att främja ett tryggare företagande. En trygg företagare vågar pröva nya innovationer och företagsformer. I utredningsarbetet ska jämställdhetsaspekter genomgående belysas och analyseras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Företagare i de sociala trygghetssystemen

    Utredningens uppdrag har varit att kartlägga hur företagandet utvecklats och vilka drivkrafter som legat bakom utvecklingen. I kunskapsunderlaget har också ingått att analysera frågor med koppling till företagarnas villkor och förutsättningar i de allmänna trygghetssystemen med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen.

Lagrådsremiss

Proposition