Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning Dir. 2018:71

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

• analysera och ta ställning till hur bestämmelserna om dels
placering vid kommunala skolenheter, dels mottagande
och urval till fristående skolor, bör ändras för att i större
utsträckning främja en allsidig social sammansättning av
elever inom förskoleklass och grundskola samt, vid
behov, grundsärskola,

• kartlägga och analysera de bakomliggande orsakerna till
skillnaderna i avsatta resurser för undervisning och elevhälsa
inom förskoleklass och grundskola mellan kommunerna
och mellan de enskilda huvudmännen samt hur
skillnaden i avsatta resurser påverkar kunskapsresultaten,

• om analysen visar att skillnaderna i avsatta resurser behöver
minskas för att förbättra kunskapsresultaten, ta fram
förslag för att minska dessa skillnader genom resurstilldelning
och vid behov också lämna förslag på kompletterande
insatser, och

• lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition