Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven Dir. 2018:58

Ansvarig: Regeringen, Utbildningsdepartementet

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition