Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07) Dir. 2018:76

Publicerad

Regeringen har förlängt utredningstiden för den så kallade Läkemedelsutredningen. Uppdraget ska nu istället redovisas senast den 31 december 2018.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 november 2016 om kommittédirektivet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (dir. 2016:95).

Enligt ursprungsdirektivet skulle uppdraget ha slutredovisats senast den 1 december 2018. Nu får utredarna alltså tid på sig fram till den 31 december 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

  Regeringen har förlängt utredningstiden för den så kallade Läkemedelsutredningen. Uppdraget ska nu istället redovisas senast den 31 december 2018.

 • Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

  Nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är både komplext och svåröverskådligt och behöver ses över för att förbättra möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård. Översynens övergripande mål är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel och följer den etiska plattform som gäller inom hälso- och sjukvården samtidigt som läkemedelskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Tydligare ansvar och regler för läkemedel

  Utredningen har analyserat om systemet med ett särskilt statsbidrag för läkemedel inom förmånerna är ändamålsenligt eller om det bör förändras för att göras långsiktigt hållbart, effektivt, tydligt och mer förutsägbart. För att skapa en god och jämlik tillgång till effektiva läkemedel har utredningen sett över subventions- och prissättningssystemen.

 • Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt

  Delbetänkande till utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel innehåller en övergripande problembeskrivning och en beskrivning av inriktningen för det fortsatta arbetet.

Lagrådsremiss

Proposition