Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07) Dir. 2018:76

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

Regeringen har förlängt utredningstiden för den så kallade Läkemedelsutredningen. Uppdraget ska nu istället redovisas senast den 31 december 2018.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 november 2016 om kommittédirektivet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (dir. 2016:95).

Enligt ursprungsdirektivet skulle uppdraget ha slutredovisats senast den 1 december 2018. Nu får utredarna alltså tid på sig fram till den 31 december 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

    Regeringen har förlängt utredningstiden för den så kallade Läkemedelsutredningen. Uppdraget ska nu istället redovisas senast den 31 december 2018.

  • Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

    Nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är både komplext och svåröverskådligt och behöver ses över för att förbättra möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård. Översynens övergripande mål är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel och följer den etiska plattform som gäller inom hälso- och sjukvården samtidigt som läkemedelskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition