Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet Dir. 2018:91

Publicerad

En särskild utredare ska bedöma om vissa åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprovet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • ta ställning till huruvida ett krav på kroppsvisitation vid högskoleprovet i syfte att förhindra användningen av otillåtna hjälpmedel kan utgöra en godtagbar begränsning av regeringsformens skydd mot kroppsvisitation,
 • bedöma vid hur stor andel av provlokalerna som kroppsvisitation
  vid högskoleprov i så fall bör genomföras,
 • ta ställning till vem som ska genomföra kroppsvisitation,
 • ta ställning till om uppgifter i Universitets- och högskolerådets
  beslut om på vilka platser kroppsvisitation ska utföras
  ska kunna omfattas av sekretess för att dessa platser inte ska
  bli kända i förväg,
 • ta ställning till om sekretess bör gälla för sådan uppgift i
  anmälan om fusk vid högskoleprovet som kan leda till att den
  som har lämnat anmälan kan identifieras, och
 • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Utredaren får även föreslå andra åtgärder som syftar till att
förhindra fusk vid högskoleprovet. Om utredaren finner att det
inte är godtagbart med ett krav på kroppsvisitation ska utredaren
föreslå andra åtgärder som bedöms ha god effekt i arbetet med
att motverka fusk.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition