Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning Dir. 2018:96

Publicerad

Regeringen uppdrar åt 2018 års donationsutredning att också ta ställning till om Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ. Utredningen ska utreda vilka författningsändringar som i så fall krävs och föreslå sådana författningsändringar.

Ladda ner:

Hänsyn till andra länders arbete

Utredaren ska utreda, analysera och om det behövs ta fram författningsförslag och eventuella ytterligare förslag till följd av konventionens bestämmelser. Utredaren ska, om det bedöms relevant, också ta hänsyn till andra länders arbete med att införliva konventionen.

Motiv till att använda reservationsmöjligheter

Om utredaren kommer fram till att Sverige bör använda sig av någon av konventionens reservationsmöjligheter ska utredaren motivera sin bedömning.

Utredaren ska löpande informera Socialdepartementet om arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2019, alltså i samband med att huvuduppdraget redovisas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

  Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2019.

 • Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

  Regeringen uppdrar åt 2018 års donationsutredning att också ta ställning till om Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ. Utredningen ska utreda vilka författningsändringar som i så fall krävs och föreslå sådana författningsändringar.

 • Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material

  En särskild utredare ska föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människa. Förslagen ska bättre motsvara behoven av organ och den höga donationsvilja som finns i Sverige. Den särskilda utredaren ska utreda, analysera och lämna förslag med målsättningen att medicinska insatser får ges till en levande människa för att – med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten – göra donation möjlig efter att denne har avlidit.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Organbevarande behandling för donation

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor. Förslagen ska bättre motsvarar behoven av organ och svenskarnas höga donationsvilja.

Lagrådsremiss

Proposition