Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen Dir. 2018:112

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 juni 2016 kommittédirektiv om att
ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra en översyn av
mervärdesskattelagstiftningen (dir. 2016:58). Enligt direktiven
skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 april 2019.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 1 april 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition