Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju 2018:08) Dir. 2018:114

Publicerad

Förlängd tid för del av uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 23 augusti 2018 kommittédirektiv om effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (dir. 2018:89). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget, i den del som avser att föreslå en förlängning av tidsgränsen för verkställighetsförvar enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, redovisas senast den 28 februari 2019 och uppdraget i övrigt redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden för delredovisningen förlängs och hela uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

    Utredningens uppdrag har bland annat bestått i att göra en systematisk översyn av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Syftet har varit att skapa en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

Lagrådsremiss

Proposition