Tilläggsdirektiv till Styrutredningen för funktionshinderspolitiken Dir. 2018:115

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

Regeringen förlänger utredningstiden för Styrutredningen för funktionshinderspolitiken.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition