Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03) Dir. 2019:1

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

Utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 mars 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition