Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand Dir. 2019:14

Publicerad Uppdaterad

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om
att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att
samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län
och tillhandahålla gemensamma lokaler med gemensam
kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter (dir.
2018:100). Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den
30 april 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 17 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition