Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Spelmarknadsutredningen Dir. 2019:18

Publicerad

Ladda ner:

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att ge en särskild utredare
i uppdrag att bl.a. utreda om fristående finansieringsmodeller för
spel på häst- respektive idrottstävlingar bör införas och i så fall
hur de bör utformas, samt överväga behovet av ytterligare
åtgärder för att minska skadeverkningarna av de spel som sker
online och på värdeautomater (dir. 2018:47).

Utredaren ges nu i uppdrag att lämna förslag till ändringar i
spellagen som ytterligare begränsar marknadsföringen
av spel.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition