Kommittédirektiv från Infrastrukturdepartementet

Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information Dir. 2019:20

Publicerad

Inom kort väntas EU anta en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Målsättningen med direktivet är bland annat att stärka EU:s dataekonomi genom att öka mängden data från den offentliga sektorn som är tillgängliga för vidareutnyttjande. Direktivet omfattar också öppna data. En särskild utredare ges i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade direktivet ger anledning till.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • genomföra en översyn och utvärdering av lagen (2010:566) om
  vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,
 • analysera behovet av författningsändringar för att genomföra
  det omarbetade PSI-direktivet och säkerställa en ändamålsenlig
  nationell reglering som, ur ett rättsligt perspektiv, främjar och
  stödjer den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra
  öppna data och annan offentlig digital information,
 • analysera hur en tydligare reglering kring avgiftsuttag kan utformas,
  och  lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information

  Inom kort väntas EU anta en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Målsättningen med direktivet är bland annat att stärka EU:s dataekonomi genom att öka mängden data från den offentliga sektorn som är tillgängliga för vidareutnyttjande. Direktivet omfattar också öppna data. En särskild utredare ges i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade direktivet ger anledning till.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition