Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter Dir. 2019:30

Publicerad

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2020.

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda behovet av kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (EU:s marknadskontrollförordning), som beslutas inom kort. Syftet med utredningen är att förordningen ska kunna tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt som stärker marknadskontrollen inom Sverige och EU.