Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Bättre konkurrens i bostadsbyggandet Dir. 2019:31

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare får i uppdrag att dels ta fram underlag för sådana offentliga  upphandlingar av bostadshus där hyresnivån i de färdiga bostäderna är bestämd  på förhand, dels analysera på vilket sätt kommuners agerande påverkar möjligheten att utveckla verksamheten över hela landet för företag som har byggande till låg kostnad eller upplåtelse av bostäder till låg hyra som affärsidé.

Utredaren ska bl.a.

  • redovisa utfallet av genomförda ramavtalsupphandlingar av bostadshus,
  • ta fram underlag i form av riktlinjer för och goda exempel på förfrågningsunderlag för upphandling av bostadshus med förutbestämd hyra,
  • kartlägga i vilken utsträckning kommuners agerande har påverkatbostadsbyggande företags vilja att genomföra projekt, hur kommunerna har motiverat sitt agerande, och
  • om det bedöms lämpligt, lämna förslag som leder till att omotiverade skillnader i kommunernas agerande förhindras eller begränsas.

Syftet med utredningen är att gynna en utveckling där lägre produktionskostnader återspeglas i boendekostnaderna och där företag med sådana affärsmodeller ges bättre förutsättningar att verka.

Maria Ågren har utsetts till särskild utredare och uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition