Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) Dir. 2019:40

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 1 oktober 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition