Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Nya konsumentköpregler Dir. 2019:45

Publicerad

EU har beslutat om två direktiv på konsumenträttens område. Det är dels ett direktiv om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster, dels ett direktiv om försäljning av varor.

Ladda ner:

En särskild utredare ska ta ställning till hur direktiven ska genomföras i Sverige. I uppdraget ingår att analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktiven och föreslå nödvändiga författningsändringar och andra åtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Nya konsumentköpregler

    EU har beslutat om två direktiv på konsumenträttens område. Det är dels ett direktiv om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster, dels ett direktiv om försäljning av varor.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition