En EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur Dir. 2019:53

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av nuvarande lagstiftning om läkemedel för djur. Syftet med översynen är att anpassa lagstiftningen till två nya EU-förordningar om veterinärmedicinska läkemedel och om foder som innehåller läkemedel. Därutöver ska följdändringar som görs i annan EU-lagstiftning beaktas.

Ladda ner:

Det ska säkerställas att Sverige när förordningarna börjar
tillämpas den 28 januari 2022 har en ändamålsenlig och välbalanserad kompletterande reglering om läkemedel för djur. Lagstiftningen ska även i fortsättningen syfta till att skydda människors och djurs liv, hälsa och välbefinnande samt värna folkhälsan och miljön, utan att detta i högre grad än vad som är nödvändigt hindrar utvecklingen av läkemedel eller handeln med läkemedel i Sverige och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det är av särskild vikt att lagstiftningen säkerställer en fortsatt ansvarsfull användning av antibiotika och bekämpning av antibiotikaresistens.

Samtidigt ska den animalieproducerande sektorns intresse av tillgång
till effektiva veterinärmedicinska läkemedel också tillvaratas.

Utredaren ska bl.a.

  • överväga vilka lagstiftningsåtgärder som kan krävas nationellt för attkomplettera EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, EUförordningen om foder som innehåller läkemedel och följdändringar i annan EU-lagstiftning
  • bedöma om det finns behov av och möjlighet att ha ytterligare kompletterande nationella bestämmelser
  • lämna förslag till de ändringar som behövs i lag och förordning.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur

    Lagrådsremissen föreslår vissa bestämmelser som ska komplettera två nya EU-förordningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel. Förordningarna innehåller bland annat krav på att medlemsstaterna från och med 2023 samlar in och rapporterar uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur.

Proposition (1 st)