Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen Dir. 2019:75

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Garantipensionsutredningen att ta ställning till om och hur nuvarande krav på försäkringstid för rätt till garantipension bör anpassas i och med riksdagens beslut om en riktålder i pensionssystemet.

Ladda ner:

Utredaren ska:

  • överväga att avskaffa eller förändra den särregel som gör det möjligt för vissa försäkrade att tillgodoräkna sig bosättningstid i tidigare hemland vid beräkning av garantipension, garantipension till omställnings-pension samt sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garanti-ersättning.
  • överväga om det fortsatt är motiverat att ha ett undantag som möjliggör att försäkringstid som legat till grund för sjukersättning kan användas för att beräkna försäkringstid för garantipension.
  • föreslå en utformning av sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning som långsiktigt fungerar utifrån de ändrade förutsättningarna som EU-domen medför och som samspelar med garantipensionen. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget slutredovisas senast den 31 maj 2020. Ett delbetänkande med delarna i de ursprungliga direktiven lämnas senast den 29 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen

    Regeringen uppdrar åt Garantipensionsutredningen att ta ställning till om och hur nuvarande krav på försäkringstid för rätt till garantipension bör anpassas i och med riksdagens beslut om en riktålder i pensionssystemet.

  • Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

    En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition