Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret Dir. 2019:74

Publicerad

En särskild utredare ska se över vissa frågor som gäller det skatterättsliga företrädaransvaret.

Ladda ner:

Bakgrunden till utredningen är att riksdagen i två tillkännagivanden har begärt att regeringen ska se över reglerna om företrädaransvar och överväga om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten samt förbättra villkoren för företagare och företagande. Syftet med utredningen är att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella regeländringar och andra åtgärder på området.
Utredaren ska bl.a.

  • överväga om det finns behov av att ändra reglerna om det skatterättsliga företrädaransvaret och om anstånd som är till fördel för det allmänna, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition