Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05) Dir. 2019:98

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (dir. 2018:79). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05)

    Förlängd tid för uppdraget

  • Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar

    Sverige behöver en förbättrad förmåga att hantera situationer med höjd beredskap och då ytterst i krig. Det finns behov av tydligare ansvars- och ledningsförhållanden samt en stärkt samordning inom civilt försvar inom ramen för totalförsvaret. En särskild utredare ska analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. Strukturen ska även stärka samhällets förmåga att hantera fredstida kriser.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition