Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Skadereglering vid en radiologisk olycka Dir. 2020:12

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt de reviderade Paris- och tilläggskonventionerna. Syftet är att skapa ett skaderegleringssystem för att kunna hantera skadeståndsanspråk vid en radiologisk olycka. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Ladda ner:

Centrala frågor är hur medel snabbt ska kunna säkras för skadeersättning, göras tillgängliga för skadereglering och sedan fördelas rättvist, rättssäkert och effektivt till de som drabbats. I slutändan handlar det om att se till att skadelidande får den ersättning de har rätt till.

Utredaren ska bland annat:

 • föreslå godtagbara former av säkerhet för sena personskador,
 • föreslå när och hur en säkerhet ska få tas i anspråk,
 • föreslå hur medlen ska fördelas,
 • utforma ett skaderegleringssystem, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredarens förslag ska utgå från principen om att förorenaren betalar. Utredaren ska säkerställa att förslagen är förenliga med EU-rätten, däribland statsstödsreglerna samt Paris- och tilläggskonventionerna.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Skadereglering vid en radiologisk olycka

  En särskild utredare ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt de reviderade Paris- och tilläggskonventionerna. Syftet är att skapa ett skaderegleringssystem för att kunna hantera skadeståndsanspråk vid en radiologisk olycka. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, skadereglering

  Utredningen föreslår författningsändringar och andra åtgärder för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt de reviderade Paris- och tilläggskonventionerna. Syftet är att skapa ett skaderegleringssystem för att kunna hantera skadeståndsanspråk vid en radiologisk olycka.

Lagrådsremiss

Proposition