Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Översyn av regelverket för rymdverksamhet Dir. 2020:34

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av rymdlagen och vid behov den anslutande rymdförordningen. Syftet med översynen är att åstadkomma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov och som skapar förutsägbarhet och goda förutsättningar för företag, universitet och högskolor samt myndigheter inom rymdområdet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • ta ställning till om det i rymdlagen bör införas bestämmelser om vilka krav som ska gälla för att få tillstånd till rymdverksamhet och om staten bör omfattas av tillståndsplikt,
  • undersöka om det är lämpligt att i rymdlagen införa bestämmelser om skydd för rymdmiljön och förebyggande av uppkomsten av rymdskrot, och
  • vid översynen ta hänsyn till Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen och folkrättsliga förpliktelser samt bedöma om skydd för Sveriges säkerhet bör regleras i rymdlagen.

Utredaren ska också identifiera på vilka områden kompletterande reglering kan behövas för att kommersiell bemannad rymdfart ska kunna bedrivas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03)

    Regeringen beslutade den 2 april 2020 kommittédirektiv om översyn av regelverket för rymdverksamhet (dir. 2020:34). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 juni 2021.

  • Översyn av regelverket för rymdverksamhet

    En särskild utredare ska göra en översyn av rymdlagen och vid behov den anslutande rymdförordningen. Syftet med översynen är att åstadkomma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov och som skapar förutsägbarhet och goda förutsättningar för företag, universitet och högskolor samt myndigheter inom rymdområdet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition