Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17) Dir. 2020:36

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 november 2013 kommittédirektiv en delegation för migrationsstudier (dir. 2013:102). Enligt utredningens direktiv ska regeringen följa delegationens arbete och senast under 2017 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas därefter.

Regeringen beslutade den 19 januari 2017 i tilläggsdirektiv (dir. 2017:5) att förlänga utredningstiden och senast under 2020 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

Utredningstiden förlängs. Regeringen avser att senast under 2024 utreda hur delegationens verksamhet bör bedrivas och under 2025 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition