Kommittédirektiv från Infrastrukturdepartementet

Postlagens tystnadsplikt och möjligheten att förhindra att narkotika m.m. skickas per post Dir. 2020:51

Publicerad

En särskild utredare ska se över postlagens (2010:1045) bestämmelser om tystnadsplikt m.m.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • se över postlagens bestämmelser om tystnadsplikt m.m. i syfte att underlätta de brottsbekämpande myndigheternas arbete mot och förhindra illegal handel via post med narkotika, inklusive narkotikaklassade läkemedel, samt med varor såsom dopningsmedel, prekursorer för framställning av narkotika, hälsofarliga varor, vapen och explosiva varor, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i tystnadsplikten i syfte att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post. Den som arbetar i postverksamhet ges möjlighet att på eget initiativ bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter som gäller misstanke om brott till en brottsbekämpande myndighet, om fängelse är föreskrivet för brottet.

Proposition (1 st)

  • Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

    I propositionen föreslås ändringar i tystnadsplikten i syfte att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post. Den som arbetar i postverksamhet ges möjlighet att på eget initiativ bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter som gäller misstanke om brott till en brottsbekämpande myndighet, om fängelse är föreskrivet för brottet.