Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap Dir. 2020:84

Publicerad

Uppdraget till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap utvidgas till att under fortsatt utredningsarbete också ta hänsyn till de erfarenheter som gjorts av utbrottet av sjukdomen covid -19.

Ladda ner:

Även utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Utredningen ska lämna en delredovisning senast den 1 april 2021. Delredovisningen omfattar de delar som avser försörjning av hälso- och sjukvårdsmaterial och läkemedel.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition