Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En översyn av den straff­rätts­liga regle­ringen om preskription Dir. 2020:91

Publicerad

En särskild utredare ska genomföra en översyn av den straff­rätts­liga regleringen om preskrip­tion i brottsbalken. Syftet ska vara att åstadkomma en ända­måls­enlig reglering som i högre utsträck­ning än i dag tillgodo­ser intresset av en effektiv lag­föring av brott och verk­ställighet av påföljder och som är anpassad till den foren­siska och tekniska utveck­lingen.

Ladda ner:

De grundläggande skälen för att brott preskri­beras är fortfarande rele­vanta. Samtidigt finns det starka allmänna och enskilda intressen av att brott inte förblir ostraffade och att utdömda straff verk­ställs. Straff­nivåer och synen på viss brotts­lighet har förändrats över tid och den foren­siska och tekniska utveck­lingen gör det möjligt att utreda och lag­föra brott på ett rätts­säkert sätt även sedan en lång tid förflutit. Dessa faktorer bör få genomslag i pre­skrip­tions­reg­lernas utform­ning.

Utredaren ska därför

  • överväga och föreslå de förändringar som behövs i reglerna om åtals­preskrip­tion och absolut preskrip­tion för att åstad­komma en reglering som säker­ställer intresset av en effektiv och rätts­säker lag­föring av brott och som är anpassad till den foren­siska och tekniska utveck­lingen,
  • överväga och ta ställning till vilka brott som bör undan­tas från preskrip­tion eller ha en annan utgångs­punkt för beräkning av preskrip­tions­tiden än dagen för brottet,
  • överväga och föreslå de förändringar som behövs i reglerna om påföljds­preskrip­tion för att säker­ställa intresset av att påföljder verkställs, och
  • lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition