Kommittédirektiv från Miljödepartementet

En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft Dir. 2020:108

Publicerad

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av anläggandet av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken har fått kritik som bland annat består i att den saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Ladda ner:

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av anläggandet av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken har fått kritik som bland annat består i att den saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. En särskild utredare ska därför

  • undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken,
  • lämna förslag på hur denna bestämmelse kan tas bort och hur det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt, och
  • bedöma alternativa förslag, för det fall bestämmelsen inte kan tas bort, i syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft

    Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av anläggandet av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken har fått kritik som bland annat består i att den saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En rättssäker vindkraftsprövning

    Regeringen tillsatte den 14 oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar och att undersöka alternativa förslag för det fall bestämmelsen inte kan tas bort, i syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar.

Lagrådsremiss

Proposition