Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar Dir. 2020:114

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen är att modernisera, renodla och förenkla reglerna. De ska bli mer lättöverskådliga, minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt stärka möjligheterna till kontroll. Översynen ska också bidra till ett mer jämställt uttag av förmånen. Den tillfälliga föräldrapenningen ska även i fortsättningen vara en förutsättning för rätt till ledighet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • identifiera för vilka syften och situationer samt för barn i vilka åldrar som den tillfälliga föräldrapenningen bör kunna användas av försäkrade föräldrar och lämna förslag på ett förenklat regelverk och, som en del i detta uppdrag, lämna förslag som möjliggör att föräldrar ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att instruera personal i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg om egenvård för ett barn med kronisk sjukdom,
 • kartlägga och analysera vilka utmaningar som dagens arbetsliv innebär för föräldrars och vårdnadshavares möjligheter att använda tillfällig föräldrapenning samt vid behov lämna förslag på hur förmånen och handläggningen av den kan utformas för att möta dessa utmaningar,
 • undersöka och föreslå hur regelverket om tillfällig föräldrapenning och Försäkringskassans hantering av förmånen kan förändras i syfte att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar, och
 • i alla delar lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022. Den del som handlar om förslag som gör det möjligt för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning för att instruera bland andra skol- och förskolepersonal om egenvård för ett barn med kronisk sjukdom ska dock redovisas senast den 31 maj 2021.
 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar

  Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen är att modernisera, renodla och förenkla reglerna. De ska bli mer lättöverskådliga, minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt stärka möjligheterna till kontroll. Översynen ska också bidra till ett mer jämställt uttag av förmånen. Den tillfälliga föräldrapenningen ska även i fortsättningen vara en förutsättning för rätt till ledighet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB

  VAB-utredningen har sett över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen har varit att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll.

 • VAB för vårdåtgärder i skolan

  VAB-utredningen ser över reglerna för tillfällig föräldrapenning. I ett delbetänkande föreslår utredningen hur man kan göra det möjligt för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning för att instruera bland annat skolpersonal om egenvård för barn med kronisk sjukdom.

Lagrådsremiss

Proposition