Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett offentligt register för bostadsrätter Dir. 2020:123

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur ett offentligt
register för bostadsrätter bör utformas i syfte att stärka bostadsmarknadens funktionssätt.

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå hur hanteringen av panträtter i bostadsrätter kan förbättras och hur ett offentligt register för bostadsrätter bör utformas,
  • bedöma om registret bör omfatta alla bostadsrätter eller bara pantsatta bostadsrätter,
  • föreslå för vilka ändamål uppgifter i registret ska få behandlas,
  • ta ställning till vilken information som registret bör innehålla, och
  • ta ställning till om registret bör utformas som ett självständigt register eller om det bör ingå i något befintligt register.

Utredaren ska lämna de författningsförslag som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition