Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning Dir. 2020:126

Publicerad

Ladda ner:

Ändring i uppdraget
Regeringen beslutade den 7 maj 2020 kommittédirektiv om en socialt hållbar bostadsförsörjning (dir. 2020:53). Enligt direktiven ska utredaren inom ramen för uppdraget bl.a.

  • kartlägga bankernas och andra kreditgivares villkor för
    förstagångsköpare av olika hushållstyper och i olika delar av landet, och
  • kartlägga i vilken utsträckning undantaget från amorteringskrav vid
    nyproduktion används av kreditgivarna och analysera orsakerna till detsom kartläggningen visar.

Uppdraget ändras på så sätt att dessa delar inte längre omfattas av uppdraget.

Uppdraget att kartlägga bankernas och andra kreditgivares villkor för
förstagångsköpare av olika hushållstyper och i olika delar av landet kommer i stället att utredas av utredningen om förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (dir. 2020:125).

Uppdraget att kartlägga i vilken utsträckning undantaget från amorteringskrav vid nyproduktion används av kreditgivarna och analysera orsakerna till det som kartläggningen visar, bereder Regeringskansliet för närvarande hur det ska genomföras.

Redovisning av uppdraget
Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 8 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition