Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Ställföreträdarutredningen (Ju 2019:03) Dir. 2020:129

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 kommittédirektiv om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (dir. 2019:44). Utredningen har antagit namnet Ställföreträdarutredningen. Uppdraget skulle redovisas senast den 24 februari 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 23 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition