Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En föräldra­skaps­rättslig lagstift­ning för alla Dir. 2020:132

Publicerad

En särskild utredare ska se över utform­ningen av föräldra­balkens regler om föräldra­skap och i övrigt överväga vissa föränd­ringar av de familje­rätts­liga reglerna. Upp­draget syftar till att – med utgångs­punkt i barnets bästa – åstad­komma en mer samman­hållen, köns­neutral och jämlik reglering om föräldra­skap samt regler om föräldra­ansvar som är anpas­sade till olika familje­konstella­tioner.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att ta ställning till bl.a.

  • hur föräldrabalkens regler om föräldra­skap kan utfor­mas för att bli mer över­skådliga, enhetliga, hel­täckande, köns­neutrala och inklude­rande samt enklare att tillämpa,
  • om utrymmet att häva ett föräldra­skap ska begränsas,
  • om personer som inte längre är gifta eller sambor ska kunna adop­tera gemen­samt eller adoptera varandras barn,
  • om förutsätt­ningarna för ett barn att upprätt­hålla sin relation med en social förälder efter separa­tion eller döds­fall behöver förbättras, och om det i övrigt behöver vidtas åtgär­der för att under­lätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldra­ansvar.

Utredaren ska föreslå de författnings­ändringar och andra åtgärder som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En föräldra­skaps­rättslig lagstift­ning för alla

    En särskild utredare ska se över utform­ningen av föräldra­balkens regler om föräldra­skap och i övrigt överväga vissa föränd­ringar av de familje­rätts­liga reglerna. Upp­draget syftar till att – med utgångs­punkt i barnets bästa – åstad­komma en mer samman­hållen, köns­neutral och jämlik reglering om föräldra­skap samt regler om föräldra­ansvar som är anpas­sade till olika familje­konstella­tioner.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...