Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg Dir. 2020:137

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 27 februari 2020 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka bl.a. de EU-rättsliga
förutsättningarna för en förändrad lagstiftning i fråga om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg (dir. 2020:20). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 april 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition